Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC năm 2019
  • Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2021
  • Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Viện Hóa học CNVN tham gia Lễ khởi động chương trình nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức
  • TIẾP ĐÓN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG, CỤC HÓA CHẤT VÀ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM VỀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Bắc năm 2016

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Bắc năm 2016

 

 

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                      Số  93 /TB-KH                                                              Hà Nội, ngày 03  tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Bắc năm 2016

 

            Kính gửi:  Các đơn vị nghiên cứu trong Viện   

      

         Thực hiện công văn số 1903/BCT-KHCN ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Bắc năm 2016, phòng Kế hoạch - Tổng hợp thông báo và gửi kèm các băn bản liên quan để các đơn vị tham khảo và đăng ký đề xuất các nhiệm vụ KHCN  năm 2016.

         Các đề xuất nhiệm vụ KHCN đề nghị làm theo biểu mẫu gửi kèm và gửi về phòng Kế hoạch - Tổng hợp cùng file mềm theo địa chỉ email truongthitochinh@yahoo.com trước ngày 11 tháng 3 năm 2015 để tập hợp và tổ chức xin ý kiến tư vấn của Hội đồng KHCN Viện trước khi gửi Bộ Công Thương.

         Trong quá trình đăng ký đề xuất nhiệm vụ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Trương Thị Tố Chinh, số điện thoại 04 38246470).

 

                                                                                                                                               TL. VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH –TH                                                                          

- Như trên,

- Lưu VT, KH.                                                                            

 

                                                                                                                                               Đinh Văn Kha

-         Biểu mẫu đề xuất

-         Công văn số 1903/BCT-KHCN

-         TB số 466/ĐHQGHN-KHCN

-         QĐ 1746/QĐ-BKHCN

 

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                      Số  93 /TB-KH                                                              Hà Nội, ngày 03  tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Bắc năm 2016

 

            Kính gửi:  Các đơn vị nghiên cứu trong Viện   

      

         Thực hiện công văn số 1903/BCT-KHCN ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Bắc năm 2016, phòng Kế hoạch - Tổng hợp thông báo và gửi kèm các băn bản liên quan để các đơn vị tham khảo và đăng ký đề xuất các nhiệm vụ KHCN  năm 2016.

         Các đề xuất nhiệm vụ KHCN đề nghị làm theo biểu mẫu gửi kèm và gửi về phòng Kế hoạch - Tổng hợp cùng file mềm theo địa chỉ email truongthitochinh@yahoo.com trước ngày 11 tháng 3 năm 2015 để tập hợp và tổ chức xin ý kiến tư vấn của Hội đồng KHCN Viện trước khi gửi Bộ Công Thương.

         Trong quá trình đăng ký đề xuất nhiệm vụ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Trương Thị Tố Chinh, số điện thoại 04 38246470).

 

                                                                                                                                               TL. VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH –TH                                                                          

- Như trên,

- Lưu VT, KH.                                                                            

 

                                                                                                                                               Đinh Văn Kha

-         Biểu mẫu đề xuất

-         Công văn số 1903/BCT-KHCN

-         TB số 466/ĐHQGHN-KHCN

-         QĐ 1746/QĐ-BKHCN

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội (km 10.5 , Quốc Lộ 32)

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn