Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC năm 2019
  • Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2021
  • Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Viện Hóa học CNVN tham gia Lễ khởi động chương trình nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức
  • TIẾP ĐÓN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG, CỤC HÓA CHẤT VÀ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM VỀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020 

 

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số        /TB-KH                                                Hà Nội, ngày 10  tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

          V/v đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng

CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

 

            Kính gửi:  Các đơn vị nghiên cứu trong Viện   

      

         Thực hiện công văn số 979/BCT-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020, phòng Kế hoạch - Tổng hợp thông báo để các đơn vị đăng ký đề xuất các đề tài/ dự án năm 2016.

         Các đề xuất nhiệm vụ KHCN đề nghị làm theo biểu mẫu gửi kèm và gửi về phòng Kế hoạch - Tổng hợp cùng file mềm theo địa chỉ email truongthitochinh@yahoo.com trước ngày 11 tháng 3 năm 2015 để tập hợp và tổ chức xin ý kiến tư vấn của Hội đồng KHCN Viện trước khi gửi Bộ Công Thương.

         Trong quá trình đăng ký đề xuất nhiệm vụ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Trương Thị Tố Chinh, số điện thoại 04 38246470).

 

                                                                                                                                               TL. VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH–TH                                                                          

- Như trên,

- Lưu VT, KH.                                                                            

 

 

                                                                                                                                                   Đinh Văn Kha

 

 

Biểu mẫu đăng ký đề xuất

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội (km 10.5 , Quốc Lộ 32)

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn