Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC năm 2019
  • Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2021
  • Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Viện Hóa học CNVN tham gia Lễ khởi động chương trình nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức
  • TIẾP ĐÓN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG, CỤC HÓA CHẤT VÀ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM VỀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN

Thông báo xây dựng các chương trình nghiên cứu phát triển KHCN giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thông báo xây dựng các chương trình nghiên cứu phát triển KHCN giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

 

 

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                           Số  90 /TB-KH                                                 Hà Nội, ngày 26  tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Xây dựng các chương trình nghiên cứu phát triển KHCN giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

 

                     Kính gửi:  Các đơn vị nghiên cứu trong Viện   

      

         Thực hiện công văn số 47/HCVN-KT ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc xây dựng các chương trình nghiên cứu phát triển KHCN giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030, phòng Kế hoạch - Tổng hợp thông báo và gửi kèm công văn của Tập đoàn để các đơn vị tham khảo đề xuất nội dung các chương trình.

         Các đề xuất đề nghị làm theo biểu mẫu gửi kèm và gửi về phòng Kế hoạch - Tổng hợp cùng file mềm theo địa chỉ email truongthitochinh@yahoo.com trước ngày 07 tháng 3 năm 2015 để tập hợp gửi Tập đoàn.

         Trong quá trình đăng ký đề xuất nhiệm vụ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Trương Thị Tố Chinh, số điện thoại 04 38246470).

 

                                                                                                                                                           TL. VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH–TH      

- Như trên,

- Lưu VT, KH.                                                                            

                                                                                                                                                                      Đã ký

 

                                                                                                                                                              Đinh Văn Kha

 

 

Công văn số 47/HCVN-KT     

Biểu mẫu đề xuất

 

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                           Số  90 /TB-KH                                                 Hà Nội, ngày 26  tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Xây dựng các chương trình nghiên cứu phát triển KHCN giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

 

                     Kính gửi:  Các đơn vị nghiên cứu trong Viện   

      

         Thực hiện công văn số 47/HCVN-KT ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc xây dựng các chương trình nghiên cứu phát triển KHCN giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030, phòng Kế hoạch - Tổng hợp thông báo và gửi kèm công văn của Tập đoàn để các đơn vị tham khảo đề xuất nội dung các chương trình.

         Các đề xuất đề nghị làm theo biểu mẫu gửi kèm và gửi về phòng Kế hoạch - Tổng hợp cùng file mềm theo địa chỉ email truongthitochinh@yahoo.com trước ngày 07 tháng 3 năm 2015 để tập hợp gửi Tập đoàn.

         Trong quá trình đăng ký đề xuất nhiệm vụ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Trương Thị Tố Chinh, số điện thoại 04 38246470).

 

                                                                                                                                                           TL. VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH–TH      

- Như trên,

- Lưu VT, KH.                                                                            

                                                                                                                                                                      Đã ký

 

                                                                                                                                                              Đinh Văn Kha

 

 

Công văn số 47/HCVN-KT     

Biểu mẫu đề xuất

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội (km 10.5 , Quốc Lộ 32)

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn